DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostęp strony new.soswpg.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowe: 2012.11.05 r.

Data ostatniej modyfikacji: 2021.02.08 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1.Opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, są przekierowaniem do serwisu zewnętrznego YouTobe.

2.Pomimo starań redaktorów serwisu pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

3.Część opublikowanych zdjęć nie posiada napisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

4.Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.
Data sporządzenie Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 25 stycznia 2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej new.soswpg.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Dorozik, email: sekretariat@soswpg.edu.pl, Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 8371 246. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać zapewnienie dostępności.

Każdy ma prawa do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie
wskazanie o który element strony internetowej chodzi,
sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

1.Do budynku placówki prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Szkolnej 6.

Przy wejściu do budynku występują ograniczenia w postaci schodów. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy placówki w dni nauki szkolnej od 630 do 1500.

W budynku placówki znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Do windy prowadzi wejście od ul. Szkolnej, przy którym znajduje się dzwonek. Osoba mająca trudności w poruszaniu się, po jego naciśnięciu, przywołuje pracownika placówki, który udzieli informacji o sposobie załatwienia sprawy.

2.W godzinach od 15:00 – 6:30 dnia następnego oraz w dni wolne od nauki szkolnej

w trakcie roku szkolnego, gdy funkcjonują grupy wychowawcze, do budynku prowadzi środkowe wejście od strony podwórka, przy którym zamontowany jest domofon.

3. W budynku ośrodka nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4.Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.W ośrodku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

6.Obok budynku jest parking ogólnodostępny.