KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

 1. Administratorem, Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia PODRÓŻ W DOROSŁE ŻYCIE, z siedzibą w Piławie Górnej, ul. Szkolna 6, tel. 74 8371 246, e-mail: pwdz@wp.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia PODRÓŻ W DOROSŁE ŻYCIE.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane:
 5. a) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści;
 6. b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 7. c) kiedy są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 8. d) kiedy są niezbędne z uwagi na ochronę żywotnych interesów osoby w celu realizacji umowy.
 9. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 10. a) organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
 11. b) w zakresie oraz celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na polecenie administratora (na podstawie umów powierzenia).
 12. Dane osobowe Pani/a nie będą przekazywane do państw trzecich.
 13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 14. Posiada Pan/i/ prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 15. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 16. Dane osobowe przechowywane będą przez okres bycia członkiem w Stowarzyszeniu,w przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia zostaną zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 17. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.