W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole)
  •  Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami, w tym z autyzmem (od 7. – 20. r. ż.)
  •  Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami, w tym z autyzmem (do 24. r. ż.)
  • Grupa rewalidacyjno – wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3. – 25. r. ż.)
  • Grupy wychowawcze (internat)
  • Świetlica szkolna dla dzieci młodszych klas Szkoły Podstawowej
  • Warsztat Terapii Zajęciowej (od 18. r. ż.)